«

»

Aug 16

Monome

On friday I ordered a monome.  It’s the version with 64 buttons and I hope it will be useful when controlling Max and Live.

335 pings

Skip to comment form

 1. miguel

  .

  thank you!…

 2. brian

  .

  thanks!!…

 3. Clarence

  .

  благодарен!!…

 4. lance

  .

  сэнкс за инфу!!…

 5. joshua

  .

  спасибо за инфу….

 6. brian

  .

  спс за инфу!…

 7. fred

  .

  сэнкс за инфу!!…

 8. Frank

  .

  thanks for information….

 9. Harvey

  .

  спс!!…

 10. mike

  .

  спасибо за инфу!!…

 11. ted

  .

  tnx….

 12. cory

  .

  спс!…

 13. Keith

  .

  tnx!!…

 14. Timothy

  .

  thanks for information!!…

 15. Kenneth

  .

  good….

 16. everett

  .

  tnx for info!!…

 17. Don

  .

  благодарен!!…

 18. dana

  .

  tnx….

 19. eric

  .

  благодарю!…

 20. neil

  .

  спс….

 21. alex

  .

  спасибо за инфу….

 22. Mark

  .

  thank you!!…

 23. clayton

  .

  спс!…

 24. Randall

  .

  сэнкс за инфу!!…

 25. Ronnie

  .

  tnx!!…

 26. Salvador

  .

  thank you!…

 27. Anthony

  .

  good….

 28. Jay

  .

  tnx for info!!…

 29. max

  .

  thanks for information….

 30. frank

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 31. Anthony

  .

  ñïñ!…

 32. Luke

  .

  ñïñ çà èíôó….

 33. Morris

  .

  tnx for info!…

 34. Ray

  .

  hello….

 35. ernesto

  .

  tnx!!…

 36. nelson

  .

  ñïñ çà èíôó….

 37. adrian

  .

  thank you!!…

 38. leonard

  .

  good info….

 39. Mathew

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 40. nathan

  .

  ñïñ….

 41. michael

  .

  tnx for info!!…

 42. leslie

  .

  thank you….

 43. julius

  .

  good!!…

 44. chester

  .

  hello!!…

 45. franklin

  .

  tnx!…

 46. Ron

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 47. vincent

  .

  ñïàñèáî….

 48. Lee

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 49. Randy

  .

  ñïñ çà èíôó….

 50. Kirk

  .

  ñïñ!…

 51. Stuart

  .

  thanks for information….

 52. Kirk

  .

  tnx!…

 53. wayne

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 54. brian

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 55. doug

  .

  ñïñ!…

 56. Mathew

  .

  thank you!…

 57. willard

  .

  tnx!!…

 58. Glenn

  .

  tnx for info!!…

 59. Gilbert

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 60. gordon

  .

  thanks for information….

 61. Victor

  .

  thank you!!…

 62. Ronald

  .

  ñïñ!!…

 63. steven

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 64. nelson

  .

  hello!!…

 65. Wade

  .

  áëàãîäàðåí!…

 66. jessie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 67. Jackie

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 68. lewis

  .

  thanks for information….

 69. clifton

  .

  thanks!…

 70. marion

  .

  hello!…

 71. herman

  .

  ñïñ çà èíôó….

 72. earl

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 73. tom

  .

  hello!!…

 74. salvador

  .

  thank you….

 75. kyle

  .

  thanks for information!!…

 76. stanley

  .

  ñïàñèáî!…

 77. Timothy

  .

  ñïñ….

 78. tom

  .

  ñïñ!…

 79. arturo

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 80. harvey

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 81. howard

  .

  thanks!!…

 82. Bob

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 83. Victor

  .

  good!!…

 84. evan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 85. Lonnie

  .

  thanks….

 86. Leroy

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 87. Stephen

  .

  ñïñ!!…

 88. Everett

  .

  ñïàñèáî!!…

 89. martin

  .

  tnx for info!!…

 90. Ben

  .

  good….

 91. Reginald

  .

  ñïñ!…

 92. jessie

  .

  tnx….

 93. Calvin

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 94. Alfred

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 95. herman

  .

  áëàãîäàðåí!…

 96. Dwayne

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 97. Frederick

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 98. jay

  .

  ñïàñèáî….

 99. Roy

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 100. Austin

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 101. Brent

  .

  ñïñ!!…

 102. Brandon

  .

  ñïàñèáî!…

 103. George

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 104. Joel

  .

  ñïñ!!…

 105. ray

  .

  tnx for info!!…

 106. Terrance

  .

  áëàãîäàðþ!…

 107. Carlton

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 108. Ryan

  .

  tnx for info!!…

 109. Marc

  .

  thank you….

 110. Jared

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 111. nathaniel

  .

  good!…

 112. Freddie

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 113. Wayne

  .

  ñïñ çà èíôó….

 114. ronald

  .

  tnx for info!…

 115. joshua

  .

  good….

 116. evan

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 117. sergio

  .

  ñïàñèáî!…

 118. Lewis

  .

  ñïñ!!…

 119. lloyd

  .

  tnx….

 120. James

  .

  ñïñ!…

 121. Miguel

  .

  thank you!!…

 122. bernard

  .

  good info!…

 123. shaun

  .

  thanks!…

 124. albert

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 125. Scott

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 126. Eugene

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 127. clinton

  .

  good!…

 128. craig

  .

  tnx!!…

 129. Dave

  .

  good info….

 130. Melvin

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 131. Gregory

  .

  ñïàñèáî!…

 132. Everett

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 133. zachary

  .

  tnx for info….

 134. Darren

  .

  thanks!…

 135. allen

  .

  thanks!…

 136. Eric

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 137. rafael

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 138. daniel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 139. randy

  .

  good info….

 140. Nelson

  .

  áëàãîäàðþ….

 141. Homer

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 142. Rex

  .

  good info!!…

 143. clarence

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 144. ricardo

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 145. Christopher

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 146. Kyle

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 147. melvin

  .

  áëàãîäàðåí!…

 148. Shannon

  .

  thank you!!…

 149. Byron

  .

  ñïñ!!…

 150. Andre

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 151. tracy

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 152. Gilbert

  .

  ñïñ çà èíôó….

 153. ian

  .

  tnx for info….

 154. Donald

  .

  good info!!…

 155. randy

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 156. Ricardo

  .

  ñïñ çà èíôó….

 157. steve

  .

  tnx for info….

 158. Patrick

  .

  áëàãîäàðþ!…

 159. wayne

  .

  ñïñ!!…

 160. ronnie

  .

  áëàãîäàðþ!…

 161. mathew

  .

  thanks!!…

 162. angel

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 163. Fred

  .

  good!…

 164. warren

  .

  hello!!…

 165. raymond

  .

  tnx!!…

 166. terrence

  .

  hello!!…

 167. Clinton

  .

  thank you!…

 168. Kirk

  .

  hello….

 169. leonard

  .

  good info!!…

 170. Vincent

  .

  tnx!…

 171. Brandon

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 172. casey

  .

  thank you!…

 173. nick

  .

  hello….

 174. Chris

  .

  thank you!!…

 175. Matt

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 176. Lee

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 177. Calvin

  .

  tnx for info!!…

 178. stuart

  .

  ñïñ çà èíôó….

 179. joshua

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 180. Darryl

  .

  tnx!…

 181. Leroy

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 182. johnny

  .

  thanks!…

 183. paul

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 184. Freddie

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 185. gregory

  .

  ñïñ!…

 186. Nelson

  .

  ñïñ!…

 187. Joey

  .

  ñïàñèáî!…

 188. sean

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 189. Kevin

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 190. Leo

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 191. Terrence

  .

  ñïñ!…

 192. nicholas

  .

  hello….

 193. Lyle

  .

  ñïñ….

 194. harvey

  .

  thanks for information!…

 195. Bernard

  .

  ñïñ çà èíôó….

 196. warren

  .

  hello….

 197. terry

  .

  thanks….

 198. warren

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 199. sidney

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 200. Austin

  .

  ñïñ!…

 201. Eugene

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 202. max

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 203. clinton

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 204. bill

  .

  ñïàñèáî!!…

 205. Julio

  .

  áëàãîäàðåí….

 206. edward

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 207. Bobby

  .

  ñïñ çà èíôó….

 208. Dana

  .

  good info!…

 209. Austin

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 210. adrian

  .

  ñïñ….

 211. billy

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 212. allen

  .

  tnx for info!…

 213. Adam

  .

  ñïñ….

 214. louis

  .

  ñïñ çà èíôó….

 215. Tom

  .

  áëàãîäàðþ….

 216. Gerald

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 217. dustin

  .

  áëàãîäàðþ….

 218. Wade

  .

  ñïñ çà èíôó….

 219. Billy

  .

  good….

 220. Joel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 221. Rodney

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 222. terry

  .

  ñïñ!!…

 223. Bill

  .

  hello….

 224. miguel

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 225. clinton

  .

  good….

 226. jaime

  .

  hello!…

 227. Leo

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 228. Antonio

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 229. juan

  .

  thank you….

 230. louis

  .

  ñïñ!…

 231. Franklin

  .

  hello….

 232. kenneth

  .

  ñïñ!!…

 233. Hector

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 234. Frederick

  .

  ñïñ….

 235. ross

  .

  ñïñ!…

 236. Carlos

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 237. Glen

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 238. Tracy

  .

  ñïñ!!…

 239. perry

  .

  ñïàñèáî….

 240. Lonnie

  .

  tnx for info!…

 241. Luke

  .

  thanks!…

 242. Lloyd

  .

  thank you….

 243. marvin

  .

  thanks for information!…

 244. Steve

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 245. Ryan

  .

  ñïàñèáî….

 246. steve

  .

  tnx for info!…

 247. Darrell

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 248. Jorge

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 249. alejandro

  .

  thank you!!…

 250. Gary

  .

  áëàãîäàðþ….

 251. doug

  .

  ñïñ….

 252. Walter

  .

  thanks for information….

 253. Max

  .

  áëàãîäàðþ….

 254. louis

  .

  hello….

 255. gary

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 256. Wayne

  .

  ñïñ!…

 257. norman

  .

  tnx!!…

 258. Corey

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 259. chester

  .

  ñïñ….

 260. Alexander

  .

  ñïàñèáî….

 261. antonio

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 262. Calvin

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 263. Fred

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 264. christian

  .

  tnx!…

 265. benjamin

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 266. Joshua

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 267. darrell

  .

  áëàãîäàðþ….

 268. arthur

  .

  ñïàñèáî!…

 269. ralph

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 270. Ricky

  .

  tnx for info….

 271. karl

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 272. Randall

  .

  áëàãîäàðåí!…

 273. Samuel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 274. jim

  .

  ñïñ!!…

 275. shawn

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 276. kirk

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 277. shane

  .

  good info….

 278. Peter

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 279. micheal

  .

  ñïñ çà èíôó….

 280. Chester

  .

  good info!!…

 281. homer

  .

  tnx for info!!…

 282. pedro

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 283. corey

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 284. ken

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 285. Ken

  .

  thanks!!…

 286. Milton

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 287. Alex

  .

  ñïàñèáî!…

 288. Raul

  .

  thanks!…

 289. angel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 290. ian

  .

  áëàãîäàðåí!…

 291. Arthur

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 292. Tracy

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 293. dwayne

  .

  hello….

 294. Roy

  .

  thanks!!…

 295. peter

  .

  thank you!!…

 296. Barry

  .

  ñïñ….

 297. gene

  .

  áëàãîäàðåí!…

 298. Chad

  .

  tnx for info!…

 299. Alexander

  .

  tnx!…

 300. alfredo

  .

  thanks….

 301. Daryl

  .

  good info….

 302. Ken

  .

  hello!!…

 303. cecil

  .

  ñïñ!…

 304. Cameron

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 305. dean

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 306. henry

  .

  ñïñ!!…

 307. Willie

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 308. Theodore

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 309. dan

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 310. eric

  .

  áëàãîäàðþ….

 311. Kenny

  .

  tnx for info!…

 312. Marshall

  .

  good….

 313. Julius

  .

  hello….

 314. kelly

  .

  áëàãîäàðþ….

 315. Alan

  .

  thanks for information!!…

 316. Ernesto

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 317. Adam

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 318. Ricky

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 319. Adrian

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 320. luis

  .

  ñïñ!!…

 321. Lee

  .

  thanks!!…

 322. brett

  .

  thanks for information!!…

 323. douglas

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 324. Bill

  .

  tnx!…

 325. terry

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 326. claude

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 327. Dwight

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 328. Homer

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 329. morris

  .

  áëàãîäàðåí….

 330. charles

  .

  ñïñ….

 331. herman

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 332. Homer

  .

  áëàãîäàðåí….

 333. Craig

  .

  ñïñ!…

 334. nathaniel

  .

  good….

 335. William

  .

  thanks for information!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>