«

»

Aug 26

ChucK

Been looking at ChucK a computer music language.  Still getting my mind around it but here is a good talk from its designer Ge Wang.

324 pings

Skip to comment form

 1. Bobby

  .

  благодарствую!!…

 2. Julius

  .

  благодарен!!…

 3. Shawn

  .

  спс за инфу!!…

 4. Theodore

  .

  спс за инфу!…

 5. Jeffrey

  .

  good info….

 6. mathew

  .

  благодарен!…

 7. christian

  .

  благодарен….

 8. jordan

  .

  спс….

 9. mario

  .

  спасибо….

 10. juan

  .

  благодарствую!!…

 11. sergio

  .

  сэнкс за инфу….

 12. tom

  .

  спс за инфу!…

 13. michael

  .

  good info!…

 14. Gene

  .

  спасибо!…

 15. clifford

  .

  благодарен!!…

 16. louis

  .

  спс за инфу!…

 17. sam

  .

  thank you….

 18. leslie

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 19. joshua

  .

  tnx….

 20. Oliver

  .

  tnx!!…

 21. clarence

  .

  ñïàñèáî….

 22. Henry

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 23. Derek

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 24. byron

  .

  thanks!!…

 25. Lynn

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 26. arnold

  .

  good info!!…

 27. Arturo

  .

  ñïñ!…

 28. eddie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 29. oscar

  .

  thanks for information!!…

 30. Russell

  .

  ñïñ!…

 31. floyd

  .

  thanks….

 32. Bill

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 33. Warren

  .

  tnx for info!…

 34. Darrell

  .

  good info!!…

 35. Tom

  .

  ñïàñèáî!…

 36. benjamin

  .

  ñïñ!!…

 37. ronald

  .

  thanks….

 38. tom

  .

  ñïàñèáî!…

 39. Alfred

  .

  good….

 40. Nicholas

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 41. randy

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 42. stuart

  .

  good info….

 43. joshua

  .

  hello….

 44. thomas

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 45. Austin

  .

  thanks for information!!…

 46. marc

  .

  good….

 47. stephen

  .

  tnx for info….

 48. Dana

  .

  tnx….

 49. Sean

  .

  hello!!…

 50. corey

  .

  ñïñ çà èíôó….

 51. Floyd

  .

  ñïñ çà èíôó….

 52. dave

  .

  tnx for info!!…

 53. Marc

  .

  áëàãîäàðþ!…

 54. ryan

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 55. bobby

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 56. francisco

  .

  tnx for info!…

 57. glenn

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 58. jorge

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 59. Theodore

  .

  ñïàñèáî!!…

 60. Elmer

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 61. marion

  .

  thanks!!…

 62. Eugene

  .

  thanks for information!…

 63. Isaac

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 64. Mitchell

  .

  thanks….

 65. evan

  .

  tnx!!…

 66. michael

  .

  ñïñ!…

 67. rick

  .

  tnx for info!…

 68. ted

  .

  ñïñ!!…

 69. roger

  .

  ñïñ….

 70. darryl

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 71. Harry

  .

  thanks for information….

 72. Clifford

  .

  good info!!…

 73. harry

  .

  tnx….

 74. Albert

  .

  áëàãîäàðåí….

 75. Gregory

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 76. claude

  .

  ñïñ!!…

 77. Barry

  .

  áëàãîäàðþ….

 78. robert

  .

  ñïñ!…

 79. nick

  .

  good info!…

 80. Clifford

  .

  áëàãîäàðåí!…

 81. arthur

  .

  ñïñ….

 82. lloyd

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 83. Kelly

  .

  hello….

 84. Jason

  .

  ñïñ!!…

 85. otis

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 86. Andy

  .

  tnx for info!…

 87. morris

  .

  ñïñ çà èíôó….

 88. Adrian

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 89. Ramon

  .

  ñïàñèáî!…

 90. maurice

  .

  tnx….

 91. brent

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 92. Charles

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 93. michael

  .

  áëàãîäàðåí!…

 94. allen

  .

  ñïñ!!…

 95. Alan

  .

  thanks….

 96. maurice

  .

  ñïñ!!…

 97. Cecil

  .

  thanks!…

 98. lee

  .

  thank you!…

 99. lewis

  .

  tnx for info!!…

 100. brad

  .

  good info!!…

 101. Gerald

  .

  ñïñ!!…

 102. anthony

  .

  ñïñ çà èíôó….

 103. theodore

  .

  ñïñ….

 104. benjamin

  .

  ñïñ!!…

 105. Lynn

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 106. russell

  .

  áëàãîäàðåí….

 107. Sam

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 108. Jared

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 109. daniel

  .

  áëàãîäàðåí!…

 110. luke

  .

  thank you!!…

 111. Brent

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 112. Gordon

  .

  ñïñ….

 113. ronald

  .

  áëàãîäàðåí….

 114. Mario

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 115. brett

  .

  ñïñ….

 116. michael

  .

  ñïñ….

 117. benjamin

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 118. dwight

  .

  good info….

 119. doug

  .

  ñïàñèáî….

 120. melvin

  .

  áëàãîäàðåí!…

 121. julius

  .

  áëàãîäàðåí….

 122. Barry

  .

  hello!…

 123. Terrence

  .

  thanks for information!…

 124. Don

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 125. clifton

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 126. Kenny

  .

  ñïñ çà èíôó….

 127. jack

  .

  ñïñ!…

 128. clyde

  .

  ñïñ!…

 129. wayne

  .

  ñïñ!!…

 130. julius

  .

  good info….

 131. arturo

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 132. willard

  .

  áëàãîäàðþ!…

 133. carlos

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 134. enrique

  .

  ñïñ çà èíôó….

 135. Wayne

  .

  tnx….

 136. tyrone

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 137. lance

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 138. Adam

  .

  good!!…

 139. felix

  .

  tnx for info!…

 140. Joshua

  .

  good!!…

 141. Derek

  .

  thanks for information!…

 142. Willie

  .

  thank you!…

 143. donnie

  .

  áëàãîäàðþ!…

 144. harry

  .

  áëàãîäàðåí!…

 145. jeffery

  .

  good info….

 146. Leo

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 147. Bob

  .

  tnx for info!…

 148. Oscar

  .

  áëàãîäàðåí….

 149. howard

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 150. Warren

  .

  thanks….

 151. ricky

  .

  ñïàñèáî!…

 152. Fredrick

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 153. Kent

  .

  thank you!…

 154. don

  .

  tnx for info!…

 155. andrew

  .

  tnx for info….

 156. Neil

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 157. Andrew

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 158. Jessie

  .

  ñïàñèáî!…

 159. vernon

  .

  ñïñ….

 160. albert

  .

  thanks!!…

 161. otis

  .

  thanks for information!…

 162. Henry

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 163. Jackie

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 164. dale

  .

  tnx for info!…

 165. leslie

  .

  good….

 166. frederick

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 167. Richard

  .

  hello!…

 168. Alfred

  .

  ñïñ!…

 169. lester

  .

  tnx!!…

 170. max

  .

  good….

 171. wallace

  .

  ñïñ….

 172. charles

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 173. Terrence

  .

  good….

 174. Dave

  .

  ñïñ çà èíôó….

 175. Alexander

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 176. Alberto

  .

  thanks….

 177. kelly

  .

  ñïñ!!…

 178. leo

  .

  thanks for information!!…

 179. Victor

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 180. shawn

  .

  thanks for information!…

 181. Peter

  .

  ñïñ!!…

 182. ralph

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 183. Perry

  .

  áëàãîäàðþ….

 184. Rick

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 185. Ruben

  .

  áëàãîäàðþ….

 186. jessie

  .

  ñïàñèáî!…

 187. mitchell

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 188. Evan

  .

  ñïñ!…

 189. reginald

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 190. Gerard

  .

  good!…

 191. juan

  .

  ñïñ….

 192. Leroy

  .

  tnx!!…

 193. david

  .

  ñïñ!!…

 194. Jerome

  .

  ñïñ!…

 195. rex

  .

  thanks!…

 196. Walter

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 197. Matt

  .

  thanks for information!…

 198. fred

  .

  ñïñ….

 199. aaron

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 200. Tony

  .

  ñïñ çà èíôó….

 201. phillip

  .

  ñïñ….

 202. don

  .

  ñïñ….

 203. gary

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 204. Melvin

  .

  thanks….

 205. Billy

  .

  thanks!!…

 206. Ross

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 207. Shawn

  .

  ñïñ!!…

 208. steve

  .

  thanks for information!!…

 209. Willard

  .

  thanks!…

 210. Edward

  .

  ñïàñèáî!…

 211. Max

  .

  áëàãîäàðåí….

 212. ross

  .

  good!!…

 213. jaime

  .

  hello!…

 214. ronnie

  .

  thanks!!…

 215. Hugh

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 216. harvey

  .

  hello….

 217. Matthew

  .

  ñïñ….

 218. Vernon

  .

  good info!…

 219. lloyd

  .

  good!!…

 220. Daryl

  .

  thanks!!…

 221. Dennis

  .

  thank you!…

 222. Stanley

  .

  thank you!!…

 223. evan

  .

  ñïñ!!…

 224. nelson

  .

  good info!!…

 225. joshua

  .

  ñïñ!…

 226. Robert

  .

  tnx for info!!…

 227. Danny

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 228. Mario

  .

  ñïàñèáî!!…

 229. stanley

  .

  ñïñ….

 230. Gerald

  .

  thanks for information!…

 231. Brandon

  .

  thank you!…

 232. Brandon

  .

  thanks for information!…

 233. luke

  .

  ñïàñèáî!…

 234. James

  .

  ñïñ….

 235. alberto

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 236. marion

  .

  thanks!…

 237. Trevor

  .

  tnx….

 238. adam

  .

  tnx!…

 239. angelo

  .

  ñïàñèáî!!…

 240. Angel

  .

  good….

 241. otis

  .

  good!…

 242. otis

  .

  ñïñ!!…

 243. ken

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 244. Mathew

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 245. lawrence

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 246. Walter

  .

  ñïñ çà èíôó….

 247. Calvin

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 248. brett

  .

  good!…

 249. Christopher

  .

  thanks for information!!…

 250. Duane

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 251. Terrance

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 252. Greg

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 253. frederick

  .

  ñïñ….

 254. francis

  .

  tnx for info!!…

 255. jonathan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 256. orlando

  .

  ñïàñèáî!…

 257. harry

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 258. everett

  .

  thanks….

 259. Mitchell

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 260. Curtis

  .

  ñïñ….

 261. Dave

  .

  tnx for info!!…

 262. Ricardo

  .

  good!!…

 263. oscar

  .

  ñïñ!…

 264. Edward

  .

  thanks for information!!…

 265. Nathan

  .

  tnx for info….

 266. Kenneth

  .

  thank you!…

 267. mitchell

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 268. bill

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 269. gabriel

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 270. Howard

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 271. harry

  .

  ñïñ!!…

 272. donald

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 273. todd

  .

  ñïñ!…

 274. chester

  .

  tnx!…

 275. jim

  .

  good!!…

 276. ian

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 277. jack

  .

  good!…

 278. thomas

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 279. wallace

  .

  good info!!…

 280. kyle

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 281. Ronnie

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 282. Sean

  .

  thank you!…

 283. Greg

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 284. nick

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 285. Rafael

  .

  ñïñ!…

 286. Timothy

  .

  thanks for information!!…

 287. edgar

  .

  thank you!!…

 288. jimmie

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 289. Manuel

  .

  thanks!…

 290. wendell

  .

  thanks for information….

 291. Marvin

  .

  ñïñ!…

 292. michael

  .

  ñïàñèáî!!…

 293. ron

  .

  ñïñ….

 294. steve

  .

  hello!…

 295. alfonso

  .

  tnx for info!…

 296. Jeffery

  .

  ñïñ!!…

 297. hector

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 298. Rex

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 299. Daniel

  .

  ñïñ!!…

 300. Juan

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 301. Rick

  .

  tnx….

 302. steven

  .

  good info….

 303. otis

  .

  ñïñ çà èíôó….

 304. jim

  .

  ñïñ….

 305. chester

  .

  good….

 306. otis

  .

  thanks….

 307. gilbert

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 308. Julian

  .

  thanks for information!…

 309. Ramon

  .

  good info!!…

 310. Joey

  .

  ñïàñèáî!…

 311. Antonio

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 312. Charles

  .

  tnx!!…

 313. Scott

  .

  tnx….

 314. edward

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 315. Francis

  .

  ñïñ çà èíôó….

 316. angelo

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 317. Jessie

  .

  good info….

 318. morris

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 319. Jason

  .

  ñïñ….

 320. norman

  .

  thanks for information….

 321. terrance

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 322. hugh

  .

  thank you….

 323. Perry

  .

  áëàãîäàðþ!…

 324. Chester

  .

  thank you!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>