«

Oct 16

SuperCollider

I’ve decided to do my next piece (and maybe several thereafter) using SuperCollider.  Here is a quick intro video to it.

298 pings

Skip to comment form

 1. Fredrick

  .

  благодарен!…

 2. andy

  .

  спс!!…

 3. Ron

  .

  hello….

 4. Jeffrey

  .

  good info….

 5. Erik

  .

  thanks!…

 6. Lyle

  .

  благодарю!!…

 7. Darren

  .

  спс!…

 8. Chris

  .

  спасибо за инфу!!…

 9. paul

  .

  thank you….

 10. carl

  .

  thank you!!…

 11. Chad

  .

  спасибо за инфу!…

 12. Erik

  .

  good….

 13. Luis

  .

  сэнкс за инфу!!…

 14. Alan

  .

  good info!…

 15. gregory

  .

  tnx for info!!…

 16. Erik

  .

  good info!!…

 17. oliver

  .

  благодарен!!…

 18. Jay

  .

  thank you!!…

 19. Eric

  .

  tnx!!…

 20. Cory

  .

  благодарствую!!…

 21. Claude

  .

  сэнкс за инфу!…

 22. wayne

  .

  hello….

 23. Alberto

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 24. Eduardo

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 25. carlos

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 26. felix

  .

  ñïàñèáî!…

 27. brett

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 28. lawrence

  .

  thank you….

 29. arnold

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 30. Jeffrey

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 31. Sergio

  .

  thanks for information!…

 32. Lonnie

  .

  thanks for information….

 33. George

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 34. travis

  .

  ñïñ!…

 35. alvin

  .

  good info!!…

 36. jack

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 37. Lloyd

  .

  good!…

 38. Clyde

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 39. willie

  .

  ñïàñèáî….

 40. manuel

  .

  ñïñ çà èíôó….

 41. Gerard

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 42. Jorge

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 43. william

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 44. Jimmie

  .

  thanks for information….

 45. Leslie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 46. ricardo

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 47. rafael

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 48. Gilbert

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 49. Ruben

  .

  ñïñ!!…

 50. Wayne

  .

  ñïàñèáî….

 51. Dan

  .

  áëàãîäàðåí!…

 52. jeremy

  .

  good info….

 53. Rene

  .

  tnx….

 54. Roy

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 55. Lyle

  .

  tnx for info!!…

 56. gabriel

  .

  tnx for info….

 57. Trevor

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 58. Allan

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 59. herman

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 60. Willard

  .

  ñïñ!!…

 61. travis

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 62. Phillip

  .

  good info….

 63. lee

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 64. todd

  .

  thanks for information….

 65. Angelo

  .

  áëàãîäàðþ!…

 66. Kyle

  .

  tnx for info!…

 67. homer

  .

  hello!!…

 68. mario

  .

  tnx for info!!…

 69. arthur

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 70. Norman

  .

  ñïàñèáî!!…

 71. Danny

  .

  thanks!!…

 72. Jesse

  .

  hello….

 73. gerald

  .

  thank you….

 74. Edgar

  .

  ñïñ!…

 75. jimmie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 76. Alan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 77. Tommy

  .

  tnx for info….

 78. troy

  .

  thank you….

 79. Ray

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 80. chad

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 81. roland

  .

  ñïñ!…

 82. gene

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 83. derrick

  .

  ñïñ!…

 84. ryan

  .

  thank you!!…

 85. marvin

  .

  ñïñ!…

 86. Ken

  .

  ñïñ….

 87. luis

  .

  ñïñ!…

 88. harold

  .

  good info!…

 89. steve

  .

  ñïñ!!…

 90. kelly

  .

  good….

 91. willard

  .

  good!…

 92. mark

  .

  thanks!…

 93. russell

  .

  ñïñ!…

 94. edward

  .

  ñïñ çà èíôó….

 95. nick

  .

  ñïñ!…

 96. kyle

  .

  thank you!!…

 97. Raymond

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 98. sean

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 99. ivan

  .

  thank you….

 100. oscar

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 101. Chris

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 102. larry

  .

  good info!!…

 103. shane

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 104. salvador

  .

  ñïñ!!…

 105. tracy

  .

  tnx!…

 106. julian

  .

  ñïàñèáî….

 107. Wallace

  .

  áëàãîäàðåí….

 108. Lester

  .

  hello!!…

 109. lynn

  .

  ñïñ!…

 110. jay

  .

  hello!…

 111. Jason

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 112. keith

  .

  hello….

 113. jason

  .

  ñïñ!…

 114. norman

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 115. ben

  .

  good info!!…

 116. Don

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 117. francis

  .

  áëàãîäàðåí….

 118. Sam

  .

  ñïñ!…

 119. Reginald

  .

  hello….

 120. jeffrey

  .

  ñïàñèáî!…

 121. Jacob

  .

  ñïñ….

 122. maurice

  .

  tnx for info….

 123. charles

  .

  tnx!!…

 124. Cory

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 125. edward

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 126. ernest

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 127. greg

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 128. Arturo

  .

  good!!…

 129. karl

  .

  áëàãîäàðåí!…

 130. Reginald

  .

  ñïñ!!…

 131. Terrence

  .

  ñïàñèáî….

 132. Scott

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 133. Shannon

  .

  tnx for info….

 134. Robert

  .

  ñïñ!…

 135. Kirk

  .

  good!!…

 136. derrick

  .

  áëàãîäàðåí….

 137. Leslie

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 138. howard

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 139. Wayne

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 140. tyler

  .

  good!!…

 141. Fredrick

  .

  tnx for info!…

 142. Johnnie

  .

  áëàãîäàðþ!…

 143. Lee

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 144. tyrone

  .

  thanks!…

 145. Harvey

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 146. franklin

  .

  good info!…

 147. Jerry

  .

  good!!…

 148. Maurice

  .

  ñïñ!…

 149. Otis

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 150. Bryan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 151. marvin

  .

  tnx for info!!…

 152. allen

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 153. Cory

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 154. Arnold

  .

  thanks for information!…

 155. alvin

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 156. leon

  .

  ñïñ!…

 157. Glen

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 158. mario

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 159. harvey

  .

  thanks for information!…

 160. Otis

  .

  ñïàñèáî!!…

 161. herbert

  .

  thank you….

 162. Herbert

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 163. wallace

  .

  ñïñ!…

 164. billy

  .

  thanks for information….

 165. luther

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 166. bruce

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 167. ken

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 168. Terrance

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 169. bradley

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 170. richard

  .

  thank you!…

 171. Julio

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 172. Bradley

  .

  áëàãîäàðþ!…

 173. Christian

  .

  ñïñ….

 174. Justin

  .

  thanks!…

 175. marion

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 176. Brandon

  .

  tnx for info!!…

 177. Trevor

  .

  thanks….

 178. Chris

  .

  tnx!…

 179. Ken

  .

  thank you….

 180. Derek

  .

  thank you….

 181. Lester

  .

  áëàãîäàðþ!…

 182. Tim

  .

  tnx!…

 183. Vernon

  .

  thanks….

 184. Gene

  .

  thanks for information!…

 185. ross

  .

  good!!…

 186. Donnie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 187. Paul

  .

  good info….

 188. ronnie

  .

  good info!…

 189. Reginald

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 190. Darryl

  .

  ñïñ!!…

 191. Robert

  .

  áëàãîäàðþ!…

 192. oliver

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 193. Matt

  .

  thanks for information!…

 194. fred

  .

  ñïñ….

 195. aaron

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 196. Gregory

  .

  thanks….

 197. gary

  .

  áëàãîäàðþ….

 198. arturo

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 199. chris

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 200. Julius

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 201. Lawrence

  .

  thanks!…

 202. Antonio

  .

  thanks….

 203. Bruce

  .

  thank you….

 204. morris

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 205. Franklin

  .

  ñïñ….

 206. adrian

  .

  good….

 207. steve

  .

  thanks for information!!…

 208. Willard

  .

  thanks!…

 209. Earl

  .

  ñïñ çà èíôó….

 210. jonathan

  .

  áëàãîäàðþ….

 211. Allan

  .

  ñïàñèáî!…

 212. Danny

  .

  thanks for information….

 213. Felix

  .

  good….

 214. Fernando

  .

  thank you….

 215. Brett

  .

  good info….

 216. jason

  .

  ñïñ çà èíôó….

 217. gregory

  .

  áëàãîäàðåí!…

 218. tim

  .

  thank you!!…

 219. Herbert

  .

  hello!!…

 220. Alvin

  .

  áëàãîäàðþ!…

 221. andrew

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 222. Tim

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 223. Jeremy

  .

  tnx for info….

 224. matt

  .

  thank you!…

 225. manuel

  .

  tnx for info….

 226. Lee

  .

  tnx for info….

 227. Elmer

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 228. Fredrick

  .

  thanks for information….

 229. Nathaniel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 230. Nicholas

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 231. Donald

  .

  tnx!!…

 232. sean

  .

  good info!!…

 233. otis

  .

  ñïñ!…

 234. jeff

  .

  tnx for info!!…

 235. joel

  .

  tnx for info!…

 236. Michael

  .

  ñïñ….

 237. cecil

  .

  ñïñ!!…

 238. jon

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 239. Arturo

  .

  ñïñ!!…

 240. Willie

  .

  ñïñ!!…

 241. Leslie

  .

  hello!!…

 242. clayton

  .

  thank you!!…

 243. Aaron

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 244. Hector

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 245. Evan

  .

  áëàãîäàðåí….

 246. Carlos

  .

  tnx for info!…

 247. earl

  .

  good!!…

 248. Gregory

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 249. rick

  .

  tnx for info!…

 250. shannon

  .

  tnx….

 251. Jeffery

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 252. Stuart

  .

  thank you….

 253. Albert

  .

  tnx for info….

 254. Lynn

  .

  ñïàñèáî!…

 255. leonard

  .

  thanks!…

 256. greg

  .

  ñïñ….

 257. brandon

  .

  ñïñ….

 258. Calvin

  .

  tnx for info!!…

 259. Earl

  .

  tnx for info!!…

 260. Julian

  .

  ñïñ!!…

 261. Wallace

  .

  good….

 262. willard

  .

  thanks for information….

 263. jeremiah

  .

  ñïñ!…

 264. Joe

  .

  ñïñ!…

 265. Raymond

  .

  áëàãîäàðþ!…

 266. Evan

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 267. Dwight

  .

  ñïàñèáî!…

 268. kevin

  .

  áëàãîäàðþ….

 269. Ian

  .

  ñïñ!!…

 270. adrian

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 271. Barry

  .

  tnx….

 272. Tyrone

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 273. maurice

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 274. Mark

  .

  áëàãîäàðåí!…

 275. Chad

  .

  ñïñ….

 276. charles

  .

  ñïñ….

 277. Chris

  .

  hello….

 278. Raul

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 279. Kenny

  .

  tnx for info!…

 280. Alberto

  .

  thanks for information!…

 281. Trevor

  .

  tnx!…

 282. daniel

  .

  thanks for information!…

 283. Felix

  .

  good info….

 284. thomas

  .

  thanks!!…

 285. jonathan

  .

  good!!…

 286. gene

  .

  hello!!…

 287. fredrick

  .

  ñïñ!!…

 288. eduardo

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 289. Joey

  .

  áëàãîäàðþ!…

 290. Juan

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 291. oliver

  .

  thank you!…

 292. Erik

  .

  hello!!…

 293. bill

  .

  áëàãîäàðþ….

 294. juan

  .

  hello!…

 295. troy

  .

  ñïàñèáî!!…

 296. Gary

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 297. Floyd

  .

  áëàãîäàðþ….

 298. victor

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>