«

Oct 16

SuperCollider

I’ve decided to do my next piece (and maybe several thereafter) using SuperCollider.  Here is a quick intro video to it.

298 pings

Skip to comment form

  1. Fredrick

    .

    благодарен!…

  2. andy

    .

    спс!!…

  3. Ron

    .

    hello….

  4. Jeffrey

    .

    good info….

  5. Erik

    .

    thanks!…

  6. Lyle

    .

    благодарю!!…

  7. Darren

    .

    спс!…

  8. Chris

    .

    спасибо за инфу!!…

  9. paul

    .

    thank you….

  10. carl

    .

    thank you!!…

  11. Chad

    .

    спасибо за инфу!…

  12. Erik

    .

    good….

  13. Luis

    .

    сэнкс за инфу!!…

  14. Alan

    .

    good info!…

  15. gregory

    .

    tnx for info!!…

  16. Erik

    .

    good info!!…

  17. oliver

    .

    благодарен!!…

  18. Jay

    .

    thank you!!…

  19. Eric

    .

    tnx!!…

  20. Cory

    .

    благодарствую!!…

  21. Claude

    .

    сэнкс за инфу!…

  22. wayne

    .

    hello….

  23. Alberto

    .

    áëàãîäàðþ!!…

  24. Eduardo

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  25. carlos

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  26. felix

    .

    ñïàñèáî!…

  27. brett

    .

    áëàãîäàðåí!!…

  28. lawrence

    .

    thank you….

  29. arnold

    .

    áëàãîäàðñòâóþ….

  30. Jeffrey

    .

    ñýíêñ çà èíôó….

  31. Sergio

    .

    thanks for information!…

  32. Lonnie

    .

    thanks for information….

  33. George

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  34. travis

    .

    ñïñ!…

  35. alvin

    .

    good info!!…

  36. jack

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!!…

  37. Lloyd

    .

    good!…

  38. Clyde

    .

    áëàãîäàðåí!!…

  39. willie

    .

    ñïàñèáî….

  40. manuel

    .

    ñïñ çà èíôó….

  41. Gerard

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  42. Jorge

    .

    ñïñ çà èíôó!!…

  43. william

    .

    ñýíêñ çà èíôó….

  44. Jimmie

    .

    thanks for information….

  45. Leslie

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!!…

  46. ricardo

    .

    ñïñ çà èíôó!!…

  47. rafael

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  48. Gilbert

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  49. Ruben

    .

    ñïñ!!…

  50. Wayne

    .

    ñïàñèáî….

  51. Dan

    .

    áëàãîäàðåí!…

  52. jeremy

    .

    good info….

  53. Rene

    .

    tnx….

  54. Roy

    .

    ñïñ çà èíôó!!…

  55. Lyle

    .

    tnx for info!!…

  56. gabriel

    .

    tnx for info….

  57. Trevor

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  58. Allan

    .

    ñýíêñ çà èíôó….

  59. herman

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  60. Willard

    .

    ñïñ!!…

  61. travis

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  62. Phillip

    .

    good info….

  63. lee

    .

    áëàãîäàðñòâóþ….

  64. todd

    .

    thanks for information….

  65. Angelo

    .

    áëàãîäàðþ!…

  66. Kyle

    .

    tnx for info!…

  67. homer

    .

    hello!!…

  68. mario

    .

    tnx for info!!…

  69. arthur

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  70. Norman

    .

    ñïàñèáî!!…

  71. Danny

    .

    thanks!!…

  72. Jesse

    .

    hello….

  73. gerald

    .

    thank you….

  74. Edgar

    .

    ñïñ!…

  75. jimmie

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  76. Alan

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  77. Tommy

    .

    tnx for info….

  78. troy

    .

    thank you….

  79. Ray

    .

    áëàãîäàðþ!!…

  80. chad

    .

    áëàãîäàðþ!!…

  81. roland

    .

    ñïñ!…

  82. gene

    .

    áëàãîäàðñòâóþ….

  83. derrick

    .

    ñïñ!…

  84. ryan

    .

    thank you!!…

  85. marvin

    .

    ñïñ!…

  86. Ken

    .

    ñïñ….

  87. luis

    .

    ñïñ!…

  88. harold

    .

    good info!…

  89. steve

    .

    ñïñ!!…

  90. kelly

    .

    good….

  91. willard

    .

    good!…

  92. mark

    .

    thanks!…

  93. russell

    .

    ñïñ!…

  94. edward

    .

    ñïñ çà èíôó….

  95. nick

    .

    ñïñ!…

  96. kyle

    .

    thank you!!…

  97. Raymond

    .

    ñýíêñ çà èíôó….

  98. sean

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  99. ivan

    .

    thank you….

  100. oscar

    .

    áëàãîäàðåí!!…

  101. Chris

    .

    ñïñ çà èíôó!!…

  102. larry

    .

    good info!!…

  103. shane

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  104. salvador

    .

    ñïñ!!…

  105. tracy

    .

    tnx!…

  106. julian

    .

    ñïàñèáî….

  107. Wallace

    .

    áëàãîäàðåí….

  108. Lester

    .

    hello!!…

  109. lynn

    .

    ñïñ!…

  110. jay

    .

    hello!…

  111. Jason

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  112. keith

    .

    hello….

  113. jason

    .

    ñïñ!…

  114. norman

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  115. ben

    .

    good info!!…

  116. Don

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  117. francis

    .

    áëàãîäàðåí….

  118. Sam

    .

    ñïñ!…

  119. Reginald

    .

    hello….

  120. jeffrey

    .

    ñïàñèáî!…

  121. Jacob

    .

    ñïñ….

  122. maurice

    .

    tnx for info….

  123. charles

    .

    tnx!!…

  124. Cory

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  125. edward

    .

    áëàãîäàðþ!!…

  126. ernest

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  127. greg

    .

    áëàãîäàðñòâóþ!!…

  128. Arturo

    .

    good!!…

  129. karl

    .

    áëàãîäàðåí!…

  130. Reginald

    .

    ñïñ!!…

  131. Terrence

    .

    ñïàñèáî….

  132. Scott

    .

    ñýíêñ çà èíôó….

  133. Shannon

    .

    tnx for info….

  134. Robert

    .

    ñïñ!…

  135. Kirk

    .

    good!!…

  136. derrick

    .

    áëàãîäàðåí….

  137. Leslie

    .

    áëàãîäàðþ!!…

  138. howard

    .

    áëàãîäàðþ!!…

  139. Wayne

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  140. tyler

    .

    good!!…

  141. Fredrick

    .

    tnx for info!…

  142. Johnnie

    .

    áëàãîäàðþ!…

  143. Lee

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  144. tyrone

    .

    thanks!…

  145. Harvey

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  146. franklin

    .

    good info!…

  147. Jerry

    .

    good!!…

  148. Maurice

    .

    ñïñ!…

  149. Otis

    .

    áëàãîäàðþ!!…

  150. Bryan

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  151. marvin

    .

    tnx for info!!…

  152. allen

    .

    áëàãîäàðñòâóþ!…

  153. Cory

    .

    áëàãîäàðñòâóþ….

  154. Arnold

    .

    thanks for information!…

  155. alvin

    .

    áëàãîäàðåí!!…

  156. leon

    .

    ñïñ!…

  157. Glen

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  158. mario

    .

    áëàãîäàðñòâóþ!…

  159. harvey

    .

    thanks for information!…

  160. Otis

    .

    ñïàñèáî!!…

  161. herbert

    .

    thank you….

  162. Herbert

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  163. wallace

    .

    ñïñ!…

  164. billy

    .

    thanks for information….

  165. luther

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  166. bruce

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  167. ken

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  168. Terrance

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  169. bradley

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  170. richard

    .

    thank you!…

  171. Julio

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  172. Bradley

    .

    áëàãîäàðþ!…

  173. Christian

    .

    ñïñ….

  174. Justin

    .

    thanks!…

  175. marion

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!!…

  176. Brandon

    .

    tnx for info!!…

  177. Trevor

    .

    thanks….

  178. Chris

    .

    tnx!…

  179. Ken

    .

    thank you….

  180. Derek

    .

    thank you….

  181. Lester

    .

    áëàãîäàðþ!…

  182. Tim

    .

    tnx!…

  183. Vernon

    .

    thanks….

  184. Gene

    .

    thanks for information!…

  185. ross

    .

    good!!…

  186. Donnie

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  187. Paul

    .

    good info….

  188. ronnie

    .

    good info!…

  189. Reginald

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  190. Darryl

    .

    ñïñ!!…

  191. Robert

    .

    áëàãîäàðþ!…

  192. oliver

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  193. Matt

    .

    thanks for information!…

  194. fred

    .

    ñïñ….

  195. aaron

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  196. Gregory

    .

    thanks….

  197. gary

    .

    áëàãîäàðþ….

  198. arturo

    .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  199. chris

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  200. Julius

    .

    ñïñ çà èíôó!!…

  201. Lawrence

    .

    thanks!…

  202. Antonio

    .

    thanks….

  203. Bruce

    .

    thank you….

  204. morris

    .

    áëàãîäàðþ!!…

  205. Franklin

    .

    ñïñ….

  206. adrian

    .

    good….

  207. steve

    .

    thanks for information!!…

  208. Willard

    .

    thanks!…

  209. Earl

    .

    ñïñ çà èíôó….

  210. jonathan

    .

    áëàãîäàðþ….

  211. Allan

    .

    ñïàñèáî!…

  212. Danny

    .

    thanks for information….

  213. Felix

    .

    good….

  214. Fernando

    .

    thank you….

  215. Brett

    .

    good info….

  216. jason

    .

    ñïñ çà èíôó….

  217. gregory

    .

    áëàãîäàðåí!…

  218. tim

    .

    thank you!!…

  219. Herbert

    .

    hello!!…

  220. Alvin

    .

    áëàãîäàðþ!…

  221. andrew

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  222. Tim

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  223. Jeremy

    .

    tnx for info….

  224. matt

    .

    thank you!…

  225. manuel

    .

    tnx for info….

  226. Lee

    .

    tnx for info….

  227. Elmer

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  228. Fredrick

    .

    thanks for information….

  229. Nathaniel

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  230. Nicholas

    .

    ñýíêñ çà èíôó….

  231. Donald

    .

    tnx!!…

  232. sean

    .

    good info!!…

  233. otis

    .

    ñïñ!…

  234. jeff

    .

    tnx for info!!…

  235. joel

    .

    tnx for info!…

  236. Michael

    .

    ñïñ….

  237. cecil

    .

    ñïñ!!…

  238. jon

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  239. Arturo

    .

    ñïñ!!…

  240. Willie

    .

    ñïñ!!…

  241. Leslie

    .

    hello!!…

  242. clayton

    .

    thank you!!…

  243. Aaron

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  244. Hector

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  245. Evan

    .

    áëàãîäàðåí….

  246. Carlos

    .

    tnx for info!…

  247. earl

    .

    good!!…

  248. Gregory

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  249. rick

    .

    tnx for info!…

  250. shannon

    .

    tnx….

  251. Jeffery

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

  252. Stuart

    .

    thank you….

  253. Albert

    .

    tnx for info….

  254. Lynn

    .

    ñïàñèáî!…

  255. leonard

    .

    thanks!…

  256. greg

    .

    ñïñ….

  257. brandon

    .

    ñïñ….

  258. Calvin

    .

    tnx for info!!…

  259. Earl

    .

    tnx for info!!…

  260. Julian

    .

    ñïñ!!…

  261. Wallace

    .

    good….

  262. willard

    .

    thanks for information….

  263. jeremiah

    .

    ñïñ!…

  264. Joe

    .

    ñïñ!…

  265. Raymond

    .

    áëàãîäàðþ!…

  266. Evan

    .

    ñïñ çà èíôó!!…

  267. Dwight

    .

    ñïàñèáî!…

  268. kevin

    .

    áëàãîäàðþ….

  269. Ian

    .

    ñïñ!!…

  270. adrian

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  271. Barry

    .

    tnx….

  272. Tyrone

    .

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  273. maurice

    .

    ñïñ çà èíôó!…

  274. Mark

    .

    áëàãîäàðåí!…

  275. Chad

    .

    ñïñ….

  276. charles

    .

    ñïñ….

  277. Chris

    .

    hello….

  278. Raul

    .

    ñýíêñ çà èíôó!…

  279. Kenny

    .

    tnx for info!…

  280. Alberto

    .

    thanks for information!…

  281. Trevor

    .

    tnx!…

  282. daniel

    .

    thanks for information!…

  283. Felix

    .

    good info….

  284. thomas

    .

    thanks!!…

  285. jonathan

    .

    good!!…

  286. gene

    .

    hello!!…

  287. fredrick

    .

    ñïñ!!…

  288. eduardo

    .

    áëàãîäàðñòâóþ!!…

  289. Joey

    .

    áëàãîäàðþ!…

  290. Juan

    .

    ñïñ çà èíôó!!…

  291. oliver

    .

    thank you!…

  292. Erik

    .

    hello!!…

  293. bill

    .

    áëàãîäàðþ….

  294. juan

    .

    hello!…

  295. troy

    .

    ñïàñèáî!!…

  296. Gary

    .

    ñýíêñ çà èíôó….

  297. Floyd

    .

    áëàãîäàðþ….

  298. victor

    .

    ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>